Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Biuletyn nr 1275 z dnia 2022-01-09


Czytanie   I:   Iz 40, 1-5. 9-11;

Psalm    104:  Chwal i błogosław, duszo moja, Pana;

Czytanie II:   Tt 2, 11-14; 3, 4-7;

Ewangelia :   Łk 3, 15-16.21-22;

            Z Ewangelii według św. Łukasza:

           Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: “Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: “Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.

         (…) Nie jest to chrzest sakramentalny, który gładzi grzech pierworodny i grzechy uczynkowe. Jezus nie potrzebował takiego chrztu, ponieważ poczęty z Ducha Świętego (Łk 1,31 ns) był od momentu poczęcia Święty i Niewinny (Łk 1, 38). Chrzest sakramentalny Jezus ustanowił dopiero po swoim zmartwychwstaniu (Mk 16, 16; Mt 28, 19). Chrzest św. Jana Chrzciciela należał do obmyć rytualnych rozpowszechnionych wśród Żydów (…) łączył się z wezwaniem do pokuty i nawrócenia; był zapowiedzią i figurą chrztu mesjańskiego, który dokonuje się w Duchu i ogniu. (…)  Dlaczego Jezus przyjął chrzest św. Jana? Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników. Przyjmując chrzest od św. Jana, Jezus solidaryzuje się z grzesznikami, których przyszedł zbawić; choć jest Święty, nie gardzi ich towarzystwem. W czasie działalności mesjańskiej zostanie nazwany przyjacielem grzeszników i celników. Jezus, biorąc na siebie winy nas wszystkich, upodabnia się do grzeszników. Ten gest Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich, uwikłanych w słabości, nałogi, uzależnienia. Choćby się wszyscy od nas odwrócili, na Jezusa zawsze możemy liczyć. On każdemu daje szansę. Ten gest solidarności z grzesznikami zapowiada najgłębszy sens Jego misji. Chrzest Jezusa w Jordanie oznacza rozpoczęcie działalności mesjańskiej i uroczystą inaugurację misji. W czasie tej inauguracji Jezus się modli. Odpowiedzią na modlitwę jest dar Ducha Świętego w postaci gołębicy. Duch Pana, który unosił się nad wodami chaosu (Rdz 1, 2) w teologii żydowskiej przedstawiany był jako gołębica. Duch ten wprowadzał harmonię i piękno. Duch, który zstąpił na Jezusa oznaczał nowe stworzenie i odrodzenie dla ludzi tkwiących w grzechu. Głos Ojca potwierdzał godność Syna. W umiłowanym Synu Bóg stał się nam bliski. Umiłowany Syn Ojca bierze na siebie nasze winy. Przyszedł dla nas dla naszego zbawienia. Chrzest Jezusa w Jordanie był zapowiedzią i figurą naszego chrztu. Ogłoszenie Jezusa umiłowanym Synem Bożym zapowiadało synostwo Boże ochrzczonych. Wszczepiając się przez chrzest w Jezusa, nabywamy prawo mówienia do Boga – „Abba”, tj. mój drogi Ojcze! Zstąpienie Ducha na Jezusa zapowiadało dar Ducha Świętego, którego otrzymują neofici w momencie chrztu. Chrzest Jezusa nad Jordanem był początkiem Jego misji mesjańskiej, nasz chrzest jest początkiem nowego stworzenia, życia w Chrystusie i początkiem dawania świadectwa Jezusowi. (…)

ks. prof. Józef Kudasiewicz (www.niedziela.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 10.011 Sm 1, 1-8; Ps 116B; Mk 1, 14-20
– wtorek, 11.011 Sm 1, 9-20; 1 Sm 2, 1-8; Mk 1, 21-28
– środa, 12.011 Sm 3, 1-10. 19-20; Ps 40; Mk 1, 29-39

czwartek, 13.01

1 Sm 4, 1b-11; Ps 44; Mk 1, 40-45
– piątek, 14.011 Sm 8, 4-7.10-22a; Ps 89; Mk 2, 1-12
– sobota, 15.011 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1; Ps 21; Mk 2, 13-17

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Dzisiejszą Niedzielą Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących w Mszach św. – 32 osoby. Przypominamy o obowiązku zachowywania  wymogów bezpieczeństwa sanitarnego!

W poniedziałek (10.01) odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (Aula – godz. 19.00).

■ We wtorek (11.01) Kancelaria Parafialna będzie nieczynna (bilety na audiencję można odebrać w zakrystii naszego kościoła).

■ W piątek, na godz. 19.30, zapraszamy do wzięcia udziału w Kręgu Biblijnym.

■ W najbliższą niedzielę (16.01), bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11, spotkanie w Auli dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

■ Prasa katolicka („Gość Niedzielny”, „Niedziela” oraz najnowszy numer „Miłujcie się”) – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (kontakt: 327 566 7501).