Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Biuletyn nr 1274 z dnia 2022-01-02


Czytanie   I:   Syr 24, 1-2.8-12;

Psalm    147:  Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało;

Czytanie II:   Ef 1, 3-6.15-18;

Ewangelia :   J 1, 1-18;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

«Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas» (J 1, 14). Tym, co wyróżnia wiarę chrześcijańską spośród wszystkich innych religii, jest przekonanie, że człowiek imieniem Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, wcielonym Słowem, drugą Osobą Trójcy, która przyszła na świat. Takie jest «od samego początku radosne przekonanie Kościoła, gdy sławi wielką tajemnicę pobożności — Chrystusa, który objawił się w ciele (KKK, 463). Niewidzialny Bóg jest żywy i obecny w Jezusie, Synu Maryi — Theotókos, Bogarodzicy. Jezus z Nazaretu jest Bogiem-z-nami, Emmanuelem: kto Go zna, zna Boga, kto Go widzi, widzi Boga, kto idzie za Nim, idzie za Bogiem, kto jednoczy się z Nim, jest zjednoczony z Bogiem (por. J 12, 44-50). W Jezusie narodzonym w Betlejem Bóg poślubia ludzką naturę i staje się dostępny, zawierając przymierze z człowiekiem. Na progu nowego tysiąclecia z głębi serca kieruję do was ponownie naglące wezwanie, byście otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi — Słowu, które «wszystkim (…), którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi» (J 1, 12). Przyjąć Chrystusa znaczy otrzymać od Ojca misję życia miłością do Niego i do braci, w poczuciu solidarności ze wszystkimi, bez żadnej różnicy; znaczy wierzyć, że w ludzkich dziejach, choć naznaczonych złem i cierpieniem, ostatnie słowo należy do życia i miłości, ponieważ Bóg zamieszkał wśród nas, abyśmy mogli zamieszkać w Nim. Przez wcielenie Chrystus stał się ubogi, aby nas wzbogacić swoim ubóstwem, i obdarzył nas odkupieniem, które jest przede wszystkim owocem krwi przelanej przez Niego na krzyżu. (…)

 św. Jan Paweł II  (Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 03.011 J 2, 29-3, 6; Ps 98; J 1, 29-34
– wtorek, 04.011 J 3, 7-10; Ps 98; J 1, 35-42
– środa, 05.011J 3, 11-21; Ps 100; J 1, 43-51

– czwartek, 06.01

Iz 60, 1-6; Ps 72; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

uroczystość Objawienia Pańskiego

– piątek, 07.011 J 3, 22-4, 6; Ps 2; Mt 4, 12-17.23-25
– sobota, 08.011 J 4, 7-10; Ps 72; Mk 6, 34-44

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących w Mszach św. – 32 osoby. Przypominamy o obowiązku zachowywania  wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.

■ Trwa peregrynacja ikony świętego Józefa. Jeśli są jeszcze osoby chętne, to prosimy zgłaszać się u ks. Mateusza. W tym tygodniu ikonę gościć będzie rodzina Besztaków.

UWAGA !!! Począwszy od dzisiejszej niedzieli, 2 stycznia, niedzielny układ Mszy św. w naszym kościele wygląda następująco:

godz. 7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00.

■ Dobrowolne zgłoszenia na tzw. „kolędę” (wizytę duszpasterską) przyjmujemy w zakrystii.

■ Dziś o godz. 19.00 zapraszamy na Wieczór Uwielbienia.

W czwartek (06.01) obchodzimy obowiązkową uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msze św. (w połączeniu z obrzędem błogosławienia kadzidła i kredy) według planu niedzielnego.

■ Najbliższy piątek (07.01) to pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. od godz. 17.30. O godz. 18.15 nabożeństwo ku czci Bożego Serca, a godz. 18.30 – Msza św.

■ W przyszłą niedzielę (09.01), ks. Mateusz zaprasza na spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania. Spotkanie to odbędzie się w Auli o godz. 11.20.

■ W zakrystii można nabyć jeszcze kalendarze na rok 2022!

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (kontakt: 327 566 7501).