Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1255 z dnia 2021-08-22


Czytanie I:                 Joz 24, 1-2a.15-17.18b

Psalm 137:                 Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Czytanie II:               Ef 5, 21-32

Ewangelia:                 J 6, 55.60-69

 

            Z Ewangelii według św. Łukasza:

            W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”.

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: „To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca”. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło.

Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?” Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym”.

 

            Wiara w realną obecność Chrystusa w Eucharystii przekracza zmysły. Jezus wzywa, by uwierzyć Jego słowom, które „są duchem i życiem” (por. J 6,63). Nadaje przez to właściwą interpretację swoim słowom o pokarmie i napoju z Ciała i Krwi swojej (por. J 6,55). Ciało, które ma być spożywane, jest darem Ducha. Eucharystia pozwala wznieść się ponad wyłącznie fizyczne myślenie o Ciele Chrystusa. Cyryl Jerozolimski napisał: „Nie patrz więc na chleb i kielich jak na czysto ziemskie rzeczy. Są one bowiem Ciałem i Krwią, jak nas Pan zapewnił”. Św. Tomasz w pieśni Adoro te devote podobnie ujął istotę wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie: „Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak”.

            Dzisiejsza Ewangelia ukazuje reakcje uczniów na wysłuchaną mowę o Chlebie Życia. Tak przedstawiona przez Jezusa prawda o Chlebie, który zbawia, jest dla uczniów dosłownie „twarda” (por. J 6,60). Słowa Jezusa wzywają do odpowiedzi. Podobnie jak w pierwszym czytaniu, należy opowiedzieć się za którąś ze stron. Szymon Piotr w imieniu wszystkich Apostołów wyznaje, że zbawienie jest możliwe tylko w Chrystusie. Wybór Chrystusa w swoim życiu i przyjmowanie Jego Ciała Eucharystycznego we wspólnocie Kościoła stanowi pewną drogę do życia wiecznego.

  Jakub Zinków, alumn WMSD w Warszawie

 

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

ułożony na podstawie zapisów Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Królowo i Pani Jasnogórska!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i pra-ce, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 23.081 Tes 1, 1-5. 8b-10; Ps 149; Mt 23, 13-22
– wtorek, 24.08

Ap 21, 9b-14; Ps 145; J 1, 45-51

Święto św. Bartłomieja, Apostoła

– środa, 25.081 Tes 2, 9-13; Ps 139 (138); Mt 23, 27-32
– czwartek, 26.08

Prz 8, 22-35; Ps 48; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11

Uroczystość NMP Częstochowskiej

– piątek, 27.08

1 Tes 4, 1-8; Ps 97 (96); Mt 25, 1-13

św. Moniki

– sobota, 28.08

1 Tes 4, 9-11; Ps 98 (97); Mt 25, 14-30;

św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie obowiązuje w naszym kościele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września) wakacyjny układ niedzielnych Mszy: godz. 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18.00 (nie ma Mszy św. o 12.00).

■ Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ Od 6 sierpnia obowiązuje na terenie Republiki Włoskiej tzw. GREEN PASS (certyfikat o odbytym szczepieniu lub zaświadczenie o wyzdrowieniu z Covid-19, ewentualnie negatywny test PCR lub antygenowy – ważny 48 godzin od wydania), pozwalający na uczestniczenie w różnych formach życia publicznego i społecznego. NIE DOTYCZY on kościołów, nabożeństw i procesji! Nadal pozostają jednak aktualne dotychczasowe środki bezpieczeństwa w kościołach: dystans, maseczka, dezynfekcja rąk, znak pokoju w formie skinienia głową oraz Komunia św. na rękę.

■ Biuro parafialne pozostanie NIECZYNNE od 22 do 29 sierpnia.

Możliwość skorzystania z Sakramentu spowiedzi (w Auli Jana Pawła II): w tygodniu od godz. 17.30 do 18.20. W niedziele, 40 minut przed każdą Mszą świętą (oprócz 7.15).

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00 dla prywatnej modlitwy i adoracji.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na kon-kretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W najbliższym czasie, zwolnił się termin od 29 sierpnia do 4 września 2021 r. Jeśli jest ktoś chętny przyjąć ikonę na ten okres, proszony jest o rychły kontakt z ks. Mateuszem.

■ UWAGA: wciąż prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.