Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1253 z dnia 2021-08-08


Czytanie   I:  1 Krl 19, 4-8

Psalm     34: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Czytanie II:  Ef 4, 30 – 5, 2

Ewangelia :  J 6, 41-51

 

         Z Ewangelii według św. Jana:

        Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił”. I mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem”. Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: ‘Oni wszyscy będą uczniami Boga’. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”.

 

„(…) Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało [wydane] za życie świata” (J 6, 51). Tymi słowami Pan objawia prawdziwe znaczenie daru z własnego życia dla wszystkich ludzi. Ukazują one również dogłębne współczucie, jakie Chrystus żywi wobec każdej osoby. Ewangelie opowiadają wiele razy o uczuciach Jezusa wobec ludzi, a w szczególności wobec cierpiących i grzeszników (…). Poprzez głęboko ludzkie uczucia wyraża On zbawczy zamysł Boga, aby każdy człowiek osiągnął prawdziwe życie. Każda celebracja eucharystyczna uobecnia sakramentalnie dar, jaki Jezus uczynił z własnego życia przez śmierć na Krzyżu dla nas oraz dla świata całego. Równocześnie w Eucharystii Jezus czyni z nas świadków współczucia Boga wobec każdego brata i siostry. W ten sposób rodzi się wokół tajemnicy eucharystycznej służba miłości wobec bliźniego, która „polega właśnie na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka, którego w danym momencie może nawet nie znam, lub do którego nie czuję sympatii. Taka miłość może być urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem, spotkanie, które stało się zjednoczeniem woli, a które pobudza także uczucia. Właśnie wtedy uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa”. W ten sposób uznaję w osobach, do których się przybliżam, braci i siostry, za których Pan dał swoje życie, miłując ich „aż do końca” (J 13, 1). W konsekwencji nasze wspólnoty, gdy celebrują Eucharystię powinny być coraz bardziej świadome, że ofiara Chrystusa jest dla wszystkich i dlatego Eucharystia przynagla każdego Weń wierzącego, by stawał się „chlebem łamanym” dla innych, a więc by angażował się na rzecz świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego. (…)

 

Benedykt XVI, adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis”, 88

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 09.08

Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45; Mt 25, 1-13

św. Teresy Benedykty od Krzyża

– wtorek, 10.08

2 Kor 9, 6-10; Ps 112; J 12, 24-26

św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

– środa, 11.08

Mdr 3, 1-9; Ps 116B; J 15, 12-16

św. Klary, dziewicy

– czwartek, 12.08Joz 3, 7-17; Ps 114; Mt 18, 21–19, 1
– piątek, 13.08Joz 24, 1-13; Ps 136; Mt 19, 3-12
– sobota, 14.08

Joz 24, 14-29; Ps 16; Mt 19, 13-15

św. Makymiliana M. Kolbego

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Obecnie obowiązuje w naszym kościele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września)  wakacyjny układ niedzielnych Mszy: godz. 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18.00 (nie ma Mszy św. o godz. 12.00).

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ Od 6 sierpnia obowiązuje na terenie Republiki Włoskiej tzw. GREEN PASS (certyfikat o odbytym szczepieniu lub zaświadczenie o wyzdrowieniu z Covid-19, ewentualnie negatywny test PCR lub antygenowy – ważny 48 godzin od wydania), pozwalający na uczestniczenie w różnych formach życia publicznego i społecznego. NIE DOTYCZY on kościołów, nabożeństw i procesji! Nadal pozostają jednak aktualne dotychczasowe środki bezpieczeństwa w kościołach: dystans, maseczka, dezynfekcja rąk, znak pokoju w formie skinienia głową oraz Komunia św. na rękę.

W najbliższą NIEDZIELĘ przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. odprawiane będą według niedzielnego porządku. Podczas wszystkich Mszy św., po Komunii świętej nastąpi obrzęd błogosławieństwa kwiatów i ziół. Za przyczyną Królowej nieba i ziemi prosimy Boga, aby zioła, kwiaty i owoce, przez Niego błogosławione, służyły dobru ludzi i zwierząt.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W tym tygodniu ikonę gościć będą państwo Aleksandra i Krzysztof Barnasiowie.

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.