Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Biuletyn nr 1140 z dnia 2019-06-09


Czytanie  I:    Dz 2, 1-11;

Psalm  104:    Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię;

Czytanie II:   Rz 8, 8-17;

Ewangelia:    J 14, 15-16. 23b-26;

Słowa Ewangelii według św. Jana:

           Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

        

            Ducha Świętego wyznaje Kościół jako „Pana i Ożywiciela”. Czyni to słowami Symbolu wiary, zwanego nicejsko-konstantynopolitańskim od dwóch Soborów — w Nicei (325 r.) i w Konstantynopolu (381 r.) — którym zawdzięcza swoje powstanie i ogłoszenie. Tam również dodano, że Duch Święty „mówił przez Proroków”. Są to słowa, które Kościół czerpie z samego źródła wiary, którym jest Jezus Chrystus. Istotnie, według Ewangelii św. Jana, Duch Święty został nam dany wraz z nowym życiem, jak głosi i obiecuje Jezus w dniu uroczystego żydowskiego Święta Namiotów: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie — niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7, 37 n.). I Ewangelista dodaje: „A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7, 39). Symbol wody, podobieństwo wody, wyraziło się również w rozmowie z Samarytanką, gdy Chrystus mówi o „źródle wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”. W rozmowie zaś z Nikodemem głosi potrzebę nowego „narodzenia się z wody i Ducha”, aby „wejść do królestwa Bożego” (por. J 3, 5). Kościół tedy, pouczony słowem Chrystusa, czerpiąc z doświadczenia Pięćdziesiątnicy i własnych „dziejów apostolskich”, od początku głosi wiarę w Ducha Świętego, jako Ożywiciela, poprzez którego niezgłębiony Trójjedyny Bóg udziela się ludziom, zaszczepiając w nich zadatek życia wiecznego. Wiara ta, stale wyznawana przez Kościół, stale winna być odnawiana i pogłębiana w świadomości Ludu Bożego. (…)

              Do (Ducha Św.) zwraca się Kościół na zawiłych drogach pielgrzymowania człowieka na ziemi: prosi, nieustannie prosi o prawość ludzkich czynów za Jego sprawą. Prosi także o radość i pociechę, którą tylko On — prawdziwy Pocieszyciel — może przynieść, zstępując do głębi ludzkich serc; prosi o łaskę cnót, które wysługują chwałę niebieską. Prosi o zbawienie wieczne w pełni uczestnictwa w życiu Bożym, do którego Ojciec odwiecznie „przeznaczył” ludzi stworzonych z miłości na obraz i podobieństwo Trójcy Przenajświętszej. (…)

św. Jan Paweł II (encyklika „Dominum et Vivificantem”, nr 1,2 i 67)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

poniedziałek, 10.06.

Rdz 3, 9-15.20; Ps 87; Dz 1, 12-14; J 2, 1-11;  

   święto NMP Matki Kościoła   

– wtorek, 11.06.

Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98; Mt 10, 7-13;

św. Barnaby,  apostoła

– środa, 12.06.

2 Kor 3, 4-11; Ps 99; Mt 5, 17-19 

 

– czwartek, 13.06.

Iz 6, 1-4.8; Ps 23; J 17, 1-2.9.14-26; 

  święto Jezusa Chrystusa,  

  Najwyższego  i Wiecznego Kapłana

– piątek, 14.06.2 Kor 4, 7-15; Ps 116; Mt 5, 27-32 
– sobota, 15.06.

2 Kor 5, 14-21; Ps 103; Mt 5, 33-37

 

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego; tym samym kończy się czas komunii św. wielkanocnej.

Zapraszamy codziennie na nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Jezusowego (pół godziny przed wieczorną Mszą św.).

■ W poniedziałek (10.06.), o godz. 19.30, odbędzie się spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

■ W imieniu Rzymskiego Towarzystwa Biznesowego informujemy, że we wtorek (12.06.) o godz. 19.00, w hotelu Hosianum Palace (Via dei Polacchi 23) odbędzie się spotkanie grupy networkingowej dla przedsiębiorców. Gościem spotkania – pod hasłem „Podbój świata z Towarzystwami Biznesowymi” –  będzie Maciej Gnyszka.

■ W czwartek (14.06.), bezpośrednio po wieczornej Eucharystii, zapraszamy na kolejne, wspólne czytanie Pisma św. (proszę zabrać ze sobą egzemplarz Biblii).

■  W najbliższą niedzielę (16.06.), s. dr Krystyna Szweda zaprasza do naszej Auli na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii”. Początek o godz. 11.00.

■ W przyszłą niedzielę (16.06.) będziemy uroczyście świętować jubileusz 125 lecia istnienia i działalności Zgromadzenia Sióstr Sercanek. Bardzo serdecznie WSZYSTKICH ZAPRASZAMY na Eucharystię o godz. 18.00, a potem na spotkanie wspólnotowe do  Auli!

■ W niedzielę, 30.06., organizujemny jednodniową wycieczkę na słynne Wybrzeże Amalfitańskie. Zapisy w zakrystii.  Koszt: 65 euro (całość należy wpłacić do dnia 16 czerwca). Zapraszamy!

■ Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

■ Zachęcamy do lektury prasy katolickiej („Gość Niedzielny”, „Miłujcie się” oraz „Niedziela”) – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).