Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

Biuletyn nr 1079 z dnia 2018-04-08


Słowa Ewangelii według św. Jana:
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: “Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: “Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł:  „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

 

           Wydawałoby się, że spotkanie z Mistrzem, który odniósł zwycięstwo nad śmiercią, winno wszystkich wypełniać wielką odwagą i wezwać do głośnego świadczenia o potędze ich Nauczyciela. Tymczasem fakty mówią co innego. Apostołowie nadal byli spięci strachem przed spotkaniem z otaczającym ich światem, który tak łatwo ukrzyżował ich Mistrza.

                   Dopiero Zesłanie Ducha Świętego usunie ten lęk i wypełni ich serca odwagą zdumiewającą otoczenie. Potrafią w oparciu o otrzymaną moc Bożą zdecydowanie opowiedzieć się po stronie Zmartwychwstałego i nie przerażą się ani chłostą, ani nawet śmiercią niektórych z nich.

                Otrzymując Ducha Świętego otrzymali dar męstwa. Bez tego wyposażenia nie byli bowiem w stanie skutecznie świadczyć o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

                  Opowiedzenie się po stronie Ewangelii to decyzja, która w konsekwencji wymaga przeciwstawienia się światu. Opinia publiczna to potężna siła zmuszająca do podporządkowania się myśleniu wyłącznie w kategoriach doczesnych. Ludzkie siły nigdy nie wystarczą, by się przeciwstawić presji opinii. One przy wielkiej mobilizacji wystarczają, by opinię publiczną nieco inaczej ukierunkować, i to się wielu bohaterom w historii udało, lecz nikomu nie udało się popłynąć pod prąd opinii w stronę innego życia, wykraczającego poza doczesność. To wymaga wsparcia ze strony Boga, to wymaga dodatkowego wzmocnienia ludzkich sił. Tym właśnie wzmocnieniem jest dar męstwa.

 

ks. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

czytanie     I:              Dz 4, 32-35

psalm     118:             Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny       

czytanie   II:              1 J 5, 1-6                                            

Ewangelia :               J 20, 19-31                                        

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

 

poniedziałek, 09.04.          Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38

                                               urocz. Zwiastowania Pańskiego

 

-wtorek, 10.04.                     Dz 4, 32-37; Ps 93, 1. 2 i 5; J 3, 7b-15        

 

-środa, 11.04.                        Dz 5, 17-26; Ps 34; J 3, 16-21                      

 

-czwartek, 12.04.                  Dz 5, 27-33; Ps 34; J 3, 31-36          

 

-piątek, 13.04.                       Dz 5, 34-42; Ps 27; J 6, 1-15                        

 

-sobota, 14.04.                      Dz 6, 1-7; Ps 33; J 6, 16-21                                           

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

 

■ Dzisiaj, o godz. 19, w naszej Auli odbędzie się program słowno-muzyczny poświęcony osobie św. Jana Pawła II, pt. „W poszukiwanie własnej drogi”.

 

■ Jutro przypada, przeniesiona z 25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Serdecznie zapraszamy na Eucharystię na godz. 7.15 oraz 18.30.

 

 Życzymy wspaniałych przeżyć duchowych pielgrzymom udającym się do Fatimy oraz Santiago di Compostela.

 

■ W imieniu naszej wspólnoty jak i Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, zapraszamy 10 kwietnia (wtorek) o godz. 18.30, na uroczystą Mszę św. z okazji 8 rocznicy katastrofy smoleńskiej.

 

■ Przyszłą niedzielę będziemy obchodzić jako Niedzielę Biblijną.

 

■ W niedzielę za tydzień – spotkanie grupy modlitewnej Salvator – już od godz. 16.00 (poprowadzi je ks. Marek Siwicki  SChr).

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

„Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie — najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela — i kiedy ludzi przybliża do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest dyspozytariuszem i szafarzem. Ogromne znaczenie ma w tej dziedzinie stałe rozważanie słowa Bożego, a nade wszystko świadome i dojrzałe uczestnictwo w Eucharystii oraz w sakramencie pokuty i pojednania. Eucharystia przybliża nas zawsze do tej miłości, która jest potężniejsza niż śmierć; ilekroć bowiem spożywamy ten chleb albo pijemy kielich, nie tylko głosimy śmierć Odkupiciela, ale także wspominamy Jego zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyjścia w chwale (por. 1 Kor 11, 26; aklamacja w Mszale Rzymskim)”.

św. Jan Paweł II, DIVES  IN  MISERICORDIA

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com